Books

Shandar kamyabi ka safar by Ajmal Dass Jaipal

Shandar kamyabi ka safar

MPhill Thesis on Phonetics & Phonology

mphil thesis